วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
300
เดือนนี้
1,341
เดือนที่แล้ว
3,231
ปีนี้
18,349
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
91,134
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
นางพิมพาภรณ์ ธนเจริญพิลาศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนายมณเฑียร จำเนียรกาล
นักบริหารงานทั่วไป


นายเชษฐา วิมล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายคมสันต์ รัตนวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายประทีป พูลเลิศ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายภูบดินทร์ จันทร์แสง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวนิสิตา อินลี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวจารณี รัตนธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจรรยา หัตถี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวอมรรัตน์ อ่วมฉิม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุชาติ ฤทธิ์เพรชนิล
พนักงานขับรถยนต์


นายชาติชาย ศรีทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


ว่าง
คนงานทั่วไป


นางสุนีรัตน์ พรมสา
คนงานทั่วไป


นางสาวจุฑามาศ วงศ์อินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ