วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
120
เมื่อวานนี้
300
เดือนนี้
1,341
เดือนที่แล้ว
3,231
ปีนี้
18,349
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
91,134
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256619 พ.ค. 2566
2รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25661 พ.ค. 2566
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)21 ก.พ. 2566
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25661 ก.พ. 2566
5ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256611 ม.ค. 2566
6รายชือผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง28 ธ.ค. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ประจำปีงบประมาณ 256621 ธ.ค. 2565
8ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256630 พ.ย. 2565
9รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25667 พ.ย. 2565
10เทศบัญญัติ การติตตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.25656 ต.ค. 2565
11ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง การควบคุมอาคารและการถมดิน พ.ศ. 256529 ก.ย. 2565
12ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-257013 ก.ย. 2565
13ประกาศผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองบอน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีนาหนัก นาหนักบรรทุก หรือนาหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั นอาจทาให้ทางหลวงท้องถิ่นเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหนองบอน7 ก.ย. 2565
14 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองบอน9 พ.ค. 2565
15ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น8 เม.ย. 2565
16ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256614 ก.พ. 2565
17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการสอบฯ11 ก.พ. 2565
18ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 256520 ม.ค. 2565
19มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน6 ม.ค. 2565
20แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล4 ม.ค. 2565

1 2 3   >>  >|