วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
244
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
4,226
ปีนี้
33,976
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
106,761
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91นางพิมพาภรณ์ ธนเจริญพิลาศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบอน


นางพิมพาภรณ์ ธนเจริญพิลาศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายมณเฑียร จำเนียรกาล
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.อริษา อามาตย์เสนา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายคมสันต์ รัตนวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
น.ส.จารณี รัตนธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง